การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชูศักดิ์ เอกเพชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ชูศักดิ์ เอกเพชร; รัตนวรรณ นันทเกษตร
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; กรรณิการ์ วิมุติการ
2558การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; บุญจันทร์ รุ่งฟ้า
2558การพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; สุนทร พูนเอียด; ธัญวรัชย์ แซ่เต้ง
2558การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุยชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จามจุรี อ่อนเย็น
2558การศึกษาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; โสภณ เพ็ชรพวง; ภัทรานิษฐ์ กุมพันธ์
2558การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง
2558การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; อัฒชฎาพร จุลสงค์
2558การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย; ไพฑูรย์ จันทร์ชุม