Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อน จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นชฎารัตน์ สุนทรธรรม
กุม-2559การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การภาครัฐยุคใหม่กิตติ มิลำเอียง
2559พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี
2559การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมรัตน์ วาจาสัตย์; สัญธิพร พุ่มคง; จิตเกษม หลำสะอาด; เนตรภา เหมทานนท์
2559โครงการ การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีพงศกร ศยามล
2559ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเจตน์ ผิวทองงาม; สิทธิชัย ชีวะโรรส
2559บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษาอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1โสภณ เพ็ชรพวง; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ธิดารัตน์ มาตย์สถิตย์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นในภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้จิตเกษม หลำสะอาด; ชูศักดิ์ เอกเพชร; วสันต์ สุทธโส; ศิโรจน์ พิมาน; ปริญญา น้อยดอนไพร
2559การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีส และสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้าป่าน้าราด อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัชรี หลุ่งหม่าน; ภมรรัตน์ สุธรรม; จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา; ชวนพิศ เรืองจรัส; มิติ เจียรพันธุ์; วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
2559ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าสาคู อำเภอนาโยง จังหวัดตรังพงศ์เทพ แก้วเสถียร