กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/756
ชื่อเรื่อง: แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING INTERNAL SUPERVISION PROCESS IN SCHOOLS UNDER THE SURATTHANI SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
นัฎจรี เจริญสุข
ปิยรัตน์ พารเพิง
คำสำคัญ: แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษากระบวนการ นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/756
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext-03032563.pdf1.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น