กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/722
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิกร ศักดิ์แสง
คำสำคัญ: บูรณาการวิชาการ
การศึกษา
การเขียนผลงานทางวิชาการ
วันที่เผยแพร่: 2561
บทคัดย่อ: การเขียนผลงานทางวิชาการของผู้เขียนจะเน้นเขียนผลงานวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลัก เช่น เขียนเอกสารประกอบการสอน นำ เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนบางหัวข้อ มาเขียนเป็นบทความวิชาการ แล้วนำ บทความวิชาการมาบูรณาการเขียนตำรา/หนังสือ และถ้าบทความวิชาการนั้นมีประเด็นที่ จะขยายวิจัยได้ก็ทำวิจัย และเมื่อทำวิจัยเสร็จก็ทำเป็นหนังสือวิจัยใช้ในการเรียนการ สอนหรือนำงานวิจัยมาเขียนในตำราต่างๆเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณชน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/722
ISBN: 978-616-478-550-2
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:LAW: Book or Book Chapter

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการ.pdf2.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น