กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/661
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT IN SCHOOL AS PERCEIVED BY THE TEACHERS UNDER SURAT THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณา คลิ้งเคล้า
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2561
บทคัดย่อ: การดำเนินงานระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีข้อบกพร่องและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและการนำไปใช้ส่งผลกระทบต่อระบบ สารสนเทศโดยรวม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ครูผู้สอนจำนวน 1,649 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม อย่างง่าย จำนวน 320 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.895 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ได้แก่การทดสอบค่าทีการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การนำข้อมูลไปใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบ สารสนเทศในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานไม่แตกต่างกัน จำแนกตาม ขนาดสถานศึกษาโดยรวมพบว่าแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการตรวจสอบ ข้อมูลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยนี้ ผู้บริหารโรงเรียนควรวางแผนและ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยรูปแบบและ วิธีการที่หลากหลาย
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/661
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
cover.pdf459.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
abstract.pdf325.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
Content.pdf741.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf7.75 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf630.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf2.42 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf1.68 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf1.36 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf4.74 MBAdobe PDFดู/เปิด
reference.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น