กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/652
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครูในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EMOTIONAL QUOTIENTS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS IN KO SAMUI UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ตะวัน คงทวัน
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 161 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำสุด ได้แก่ ด้านการเข้าใจผู้อื่น ด้านการตระหนักรู้ ตนเอง ด้านการมีทักษะทางสังคม ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และด้านการจูงใจตนเองตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอำเภอ เกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณ์สอน วุฒิการศึกษา และจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าไม่แตกต่างกัน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/652
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Development Strategy: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
is-tawan.pdf23.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น