กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/602
ชื่อเรื่อง: สารคดี ชุด โบราณวัตถุสำคัญในประเทศไทย รูปศิลาจีน สมัยรัตนโกสินทร์
คำสำคัญ: ศิลาจีน
การผสมผสาน 2วัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/602
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
สารคดีชุดโบราณวัตถุสำคัญในประเทศไทย.pdf41.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น