กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/594
ชื่อเรื่อง: จินดามณี ฉบับบสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
คำสำคัญ: จินดามณี
การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2514
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/594
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8431
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
จินดามณี.pdf58.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น