กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/592
ชื่อเรื่อง: ศึกษาประวัติชื่อบ้านนามเมืองในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: ประวัติ
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำนาน
แม่น้ำประเพณี
ศาสนา
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/592
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8429
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Booksรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น