กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/591
ชื่อเรื่อง: ศึกษาประวัติชื่อบ้านนามเมืองในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: ประวัติ
ลักษณะภูมิประเทศ
แม่น้ำ
ภูเขา
ตำนาน
วันที่เผยแพร่: 2525
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/591
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8428
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Booksรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น