กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/583
ชื่อเรื่อง: วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: เพลงกล่อมเด็ก
นิทานปริศนาคำทาย
ตำนาน
วันที่เผยแพร่: 2525
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/583
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8420
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
วรรณกรรมท้องถื่นประเภทมุขปาฐะ.pdf32.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น