กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/582
ชื่อเรื่อง: วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะของตำบลคลองฉนวน
คำสำคัญ: เพลงกล่อมเด็ก
นิทานชาวบ้าน
การศึกษาท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่: 2528
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/582
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะของ ต.คลองฉนวน.pdf18.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น