กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/574
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะของหมู่บ้านขนาย ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: นิทานพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก
เพลงนา
สุภาษิต
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/574
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Booksรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น