กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/571
ชื่อเรื่อง: การศึกษาด้านสุนทรียะของมโนห์ราและหนังตะลุง
คำสำคัญ: สำนวน
ลีลากลอน
ท่ารำ
ดนตรี
ภาพพจน์
ภาษาไทยถิ่นใต้
วันที่เผยแพร่: 2528
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/571
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8408
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การศึกษาด้านสุนทรียะของมโนห์ราและหนังตะลุง.pdf23.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น