กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/570
ชื่อเรื่อง: วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: เพลงกล่อมเด็ก
บทบาท หน้าที่ของเพลงกล่อมเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/570
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8407
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การวิเคราะห์ เพลงกล่อมเด็ก อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี.pdf33.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น