กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/553
ชื่อเรื่อง: การผลิตสไลด์-เทป เรื่องการขยายพันธ์พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่6
คำสำคัญ: การขยายพันธุ์พืช
สไลด์-เทป
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/553
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การผลิตสไลด์เทป เรื่อง การขยายพันธ์พืช ชั้น ป.6.pdf26.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น