กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/551
ชื่อเรื่อง: การผลิตสไลด์ทักษะเบื้อต้นประกอบการศึกษา"ลอนเทนนิส"
คำสำคัญ: เทคโนโลยี
การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2527
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/551
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8388
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การผลิตสไลด์ ทักษะเบื้องต้นประกอบการฝึกลอนเทนนิส.pdf15.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น