กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/547
ชื่อเรื่อง: ปรางค์และลายปูนปั้นประดับ วัดจุฬามณี พิษณุโลก
คำสำคัญ: ปรางค์
ลายปูนปั้น
พิษณุโลก
ศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/547
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8384
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
ปรางค์และลายปูนปั้นประดับวัดจุฬามณี.pdf36.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น