กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/537
ชื่อเรื่อง: การละเล่นเพลงพื้นบ้านของอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: เพลงพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก
เพลงร้อยเรือ
อำเภอดอนสัก
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/537
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8374
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การละเล่นเพลงพื้นบ้านของ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี.pdf38.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น