กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/536
ชื่อเรื่อง: การละเล่นพื้นบ้านของ อำเภอไชยา
คำสำคัญ: ประวัติ
วิธีการเล่น
อุปกรณ์
การละเล่นพื้นบ้าน
อำเภอไชยา
วันที่เผยแพร่: 2527
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/536
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8373
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การละเล่นพื้นบ้านของ อ.ไชยา.pdf18.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น