กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/535
ชื่อเรื่อง: การรวบรวมนิทานพื้นบ้านตำบลพรุไทย
คำสำคัญ: นิทานพื้นบ้าน
การแบ่งประเภทนิทาน
ชนิด
รูปแบบ
วันที่เผยแพร่: 2525
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/535
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8372
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
การรวบรวมนิทานพื้นบ้านตำบลพรุไทย.pdf14.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น