กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/204
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND LEARNERS’ PERFORMANCE DEVELOPMENT IN WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11 IN SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสภณ เพ็ชรพวง
บรรจง เจริญสุข
จันทณา นวลแก้ว
คำสำคัญ: การพัฒนา
มาตรฐานสากล
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2560
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 7 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานฐานสากล ขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 28 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf73.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น