กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/201
ชื่อเรื่อง: ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: AUTHENTHIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CLIMATE IN SCHOOLS UNDER SURATTHNI SECONDARY EDUCATION SERVER AREA OFFICE 11
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัฎจรี เจริญสุข
ชูศักดิ์ เอกเพชร
วันทิพย์ สามหาดไทย
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ
สถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2560
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน และ 4) เพื่อหาอำนาจการทำนายของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 317 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วย วิธีการจับฉลาก ใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
รายละเอียด: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/201
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น