กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/166
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นในภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Network Management on Local Lessons in The South: Rajabhat University and Rajamongkol University of Technology in South of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตเกษม หลำสะอาด
ชูศักดิ์ เอกเพชร
วสันต์ สุทธโส
ศิโรจน์ พิมาน
ปริญญา น้อยดอนไพร
คำสำคัญ: ท้องถิ่นในภาคใต้
การบริหารจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยในชุดโครงการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (ภาคใต้) ปีงบประมาณ 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนท้องถิ่นหรือศูนย์การเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้ และถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการ งานวิจัยของโครงการ โดยมีประชากรคือนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน ภาคใต้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 29 เรื่อง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องที่มีเป้าหมายของงานเป็นการสร้าง บทเรียนท้องถิ่นหรือศูนย์การเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ จำนวน 6 เรื่องคือ 1) เรื่องการเรียนรู้และ เพิ่มคุณค่าความหลากหลายของพืชอาหารท้องถิ่น ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เรื่องการสำรวจความหลากหลายพันธุ์ข้าว แหล่ง ปลูกข้าว และการใช้ประโยชน์ของข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลข้าว พื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) เรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ในป่าต้น น้ำป่าน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 5) เรื่องการศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้ำ ป่าน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฏร์ธานี และ 6) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพก่อโรค และซิมไบออนด์ในเห็บ ใน ภาคใต้ของประเทศไทย โดยศึกษากระบวนการก่อให้เกิดบทเรียนท้องถิ่นหรือศูนย์การเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้ รูปแบบอื่นๆ ของงานวิจัยแต่ละเรื่อง วิเคราะห์ผลการวิจัยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของงานวิจัยแต่ละเรื่อง จัดการ หนุนเสริมให้นักวิจัยเมื่อนักวิจัยต้องการแก้ไขปัญหา หรือเป็นการเสริมให้งานดำเนินการดีขึ้น และสังเคราะห์ ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/166
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DI: Research Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FullText.pdf13.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น