กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/157
ชื่อเรื่อง: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS THAT AFFECT SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรจง เจริญสุข
วรรณะ บรรจง
รัตนา นาคมุสิก
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และเพื่อหาตัวทำนายและอำนาจในการทำนายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร จำนวน 115 คน และครูผู้สอน จำนวน 312 คน รวม 427 คน โดยใช้แบบสอบถาม 2 ส่วนคือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .982 และ .984 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการทำงาน และยังพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ทั้ง 4 ด้าน สามารถทำนายประสิทธิผลของโรงเรียน ร้อยละ 97.10 โดยเรียงลำดับคือ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/157
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf6.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf755.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf3.21 MBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf1.19 MBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf5.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น