กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/155
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A STUDY OF INFLUENTIAL DECISION MAKING FACTORS TO FURTHER STUDY IN DUAL VOCATIONAL TRAINING SYSTEM OF INDUSTRY IN SURATTHANI VOCATIONAL COLLEGE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
โสภณ เพ็ชรพวง
สมโชค มีขวด
คำสำคัญ: การตัดสินใจ
อาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
ปวช.
อาชีวศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระบบทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน จำนวน 160 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก และใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากสุดดังนี้ ด้านชื่อเสียงและสภาพแวดล้อม ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบทวิภาคีและด้านบุคคลเกี่ยวข้องกับนักเรียน ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน จำแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/155
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdf361.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-01.pdf232.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-02.pdf485.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-03.pdf206.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-04.pdf342.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
Ch-05.pdf235.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
Bib.pdf685.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น