กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/121
ชื่อเรื่อง: การศึกษาแนวทางการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยชีววิธีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตเกษม หลำสะอาด
คำสำคัญ: การควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ชีววิธี
การสำรวจชนิดยุง
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ;มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DI: Research Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf12.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น