กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/114
ชื่อเรื่อง: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อน จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Human Dignity of the Marginal People : Refl ection of the Spirit of Democracy in Short Stories
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชฎารัตน์ สุนทรธรรม
คำสำคัญ: ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คนชายขอบ
จิตวิญญาณประชาธิปไตย
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของคนชายขอบที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำจากผู้ที่มีสถานภาพเหนือกว่า กระบวนการเรียนรู้ การต่อสู้ของคนชายขอบผ่านเรื่องสั้นเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจศักยภาพของความ เปน็ คนของพวกเขาว่าสามารถดำรงอยู่ได้ แม้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกลดทอนความเป็นมนุษย ์ จนถึงที่สุดและเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีวิถีปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีหรือพยายามธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีที่ตนเองมีอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ คนหนึ่ง ผลจากการศึกษาพบว่าวิถีทางที่คนชายขอบยืนหยัดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีโดยไม่ยอม จำนนต่อการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือถูกข่มเหงรังแก สะท้อนผ่านเรื่องสั้นในลักษณะของ การทคี่ นชายขอบสรา้ งพืน้ ทีข่ องการขดั ขนื เพือ่ ตอ่ ตา้ นอาํ นาจทีไ่ มเ่ ปน็ ธรรมและการประกาศ ความมีตัวตนเพื่อรักษาศักดิ์ศรี ส่วนการถูกลดทอนที่ทำให้พวกเขาไร้แรงต่อสู้ขัดขืน ถูกกระทำด้วยวิธีการทำให้เป็น “สินค้า” การ “ติดป้าย” หรือการถูกกำหนดความหมาย ตายตัวให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ การกีดกันให้เป็น “คนอื่น” หรือการถูก ทำให้ไร้อำนาจ และการลดทอนศักดิ์ศรีโดยลดคุณค่าของความเป็นคนด้วยค่านิยม ของสังคม
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/114
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HUMAN: Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
JN-FullText.pdf179.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น